NAŠE CENY JSOU JAKO ZÁKLADY
DRŽÍ PEVNĚ DOLE
Garantujeme nejnižší ceny na trhu. Ve srovnání s konkurenčními domy, které mají srovnatelné parametry, je naše nabídka vždy výhodnější.
Drobečková navigace

Home > Možnosti výstavby

Možnosti výstavby

Právní povinnosti v průběhu stavby
Na průběh stavby má vliv celá řada právních norem z nejrůznějších právních odvětví. Ve stavebním procesu mohou nastat situace jak soukromoprávní (např. odpovědnost za škodu), tak situace veřejnoprávní (dodržení pravidel stanovených stavebním zákonem 183/2006 Sb.).
 
Obsah
 
•    stavebník
•    stavbyvedoucí a stavební dozor
•    dokumentace průběhu stavby
Vypočítávat normy, které mohou mít relevanci dle práva soukromého nemá smysl, jelikož je téměř nemožné domyslet veškeré situace, co mohou nastat (počínaje spory pracovními, přes spory o jakost, až po problematiku hrazení pohledávek).
Z hlediska veřejného práva mají na průběh stavby vliv především ustanovení části IV. a části V. stavebního zákona.

1) Stavebník (=osoba pro níž je stavba prováděna): zákon mu ukládá zejména dodržet všechnu platnou legislativu a stavbu provést v mezích vydaných povolení.
U staveb, které vyžadovaly stavební povolení či ohlášení musí stavebník také:

 

  1. oznámit stavebnímu úřadu: termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět, u svépomocné formy výstavby jméno a příjmení stavbyvedoucího nebo osoby, která bude vykonávat stavební dozor; změny v těchto skutečnostech oznámit neprodleně stavebnímu úřadu
  2. před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku,
  3. zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se prováděné stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie,
  4.    ohlašovat stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby, umožnit provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídky se zúčastnit,
  5.   ohlásit stavebnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby;

 2) Stavbyvedoucí a stavební dozor :

Stavbyvedoucí je povinen řídit provádění stavby, zajistit řádné uspořádání staveniště provoz na něm a dodržení bezpečnosti a právních předpisů.
Osoba vykonávající stavební dozor sleduje způsob a postup provádění stavby, zejména bezpečnost instalací a provozu technických zařízení, vhodnost a montáž stavebních materiálů, vedení stavebního deníku nebo jednoduchého záznamu o stavbě; působí k odstranění závad při provádění stavby, a pokud se jí nepodaří takové závady v rámci vykonávání dozoru odstranit, oznámí je neprodleně stavebnímu úřadu.
Osoba vykonávající stavební dozor odpovídá spolu se stavebníkem za soulad prostorové polohy stavby s ověřenou dokumentací.
 
3) Dokumentace průběhu stavby:


Při provádění stavby vyžadující stavební povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu musí být veden stavební deník, do něhož se pravidelně zaznamenávají údaje týkající se provádění stavby;
U jednodušších ohlašovaných staveb postačí jednoduchý záznam o stavbě (stavby uvedené v § 104 odst. 2 písm. f) až j) a n) a písm. l), m), o) a p) stavebního zákona)
Stavební deník nebo jednoduchý záznam o stavbě je povinen vést zhotovitel stavby, po dokončení stavby jej předá stavebníkovi (=zadavateli stavby).

4) nález kulturně cenných předmětů
Jsou- li v průběhu stavby nalezeny předměty mající zvláštní kulturní význam (historický či přírodní) je stavebník povinen:
1.    bezodkladně nález nahlásit stavebnímu úřadu a dalším orgánům dle charakteru nálezu
2.    učinit všechna nezbytná opatření pro ochranu nálezu
 
Tyto povinnosti může stavebník (=zadavatel) smluvně přenést na zhotovitele (stavební firma), či na jinou osobu relevantní dle stavebního zákona.
 
Orgány státní správy mohou na základě nálezu změnit vydané stavební povolení.
Vzniknou-li touto změnou stavebníkovi náklady může je ve lhůtě šesti měsíců od nabytí právní moci rozhodnutí o změně uplatnit vůči státu.
Problematika nálezu kulturně cenných předmětu je normována v §176 stavebního zákona.
 

Menu

Napište nám

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat my a to pro možnost vám odpovědět. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů.
liveware, domypartners.cz